Wie is de payrollkracht?

07 mei 2021

Bureau Cicero wijdt een serie van drie artikelen, podcasts en een webinar aan de feiten rondom payroll.

Bureau Cicero is gespecialiseerd in NEN 4400-certificeringen en controleert of ondernemingen voldoen aan de vele eisen die tegenwoordig van overheidswege aan alle partijen in de inhuurketen worden gesteld.

Sinds 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking getreden. Voorheen was er weinig verschil tussen een uitzendkracht en een payrollkracht. De WAB bracht hier verandering in. Na ruim een jaar nieuwe wetgeving op dit gebied is er veel veranderd in uitzenden en payroll. Tijd om stil te staan bij drie belangrijke onderwerpen die elk in een aparte Blog en Podcast nader behandeld worden door Bureau Cicero (Maarten de Jong) en VRF Advocaten (Hendarin Mouselli).

In deze serie die afgesloten wordt met een webinar op 27 mei komen de volgende onderwerpen aan de orde en zal tijdens het webinar nader worden ingegaan op ieder deelaspect. Zodat het wat meer ‘voeten en handjes’ krijgt voor de praktijk. Click hier voor deelname aan de webinar over payroll op 27 mei a.s.

Wie is de payrollkracht?

De ervaring leert dat als Bureau Cicero ‘een rondje langs de velden doet’ er nog veel onduidelijkheid is over de vraag wanneer een medewerker nu een payrollkracht of een uitzendkracht is. Beide worden namelijk ter beschikking aan een derde gesteld.

Bureau Cicero heeft daarom aan de hand van de definitie van de payrollovereenkomst, de uitzendovereenkomst en de reguliere arbeidsovereenkomst een overzicht van de belangrijkste kenmerken van de payrollkracht, uitzendkracht en werknemer die rechtstreeks in dienst is bij de opdrachtgever gemaakt: Click hier voor het overzicht met de belangrijkste kenmerken.

Misverstand uitzendbureau en payroll

Een misverstand is dat een uitzendbureau geen payroll diensten meer kan aanbieden. Of dat een ingehuurde medewerker van een uitzendbureau geen payrollkracht zou kunnen zijn. Of dat een payrollbedrijf geen medewerker op uitzendbasis zou kunnen inzetten.

Niet het ‘soort’ onderneming maar de feiten en omstandigheden waarbinnen de inhuur van een medewerker vanuit deze onderneming naar de opdrachtgever tot stand is gekomen. Bepaalt of er van een payrollovereenkomst of een uitzendovereenkomst sprake is. Een medewerker die op grond van een uitzendovereenkomst niet zijnde een payrollovereenkomst ter beschikking wordt gesteld. Kan dus wel degelijk, indien de feiten en omstandigheden iets anders uitwijzen, een payrollkracht zijn. Immers wezen gaat voor schijn. Het is dus naast duidelijke schriftelijke afspraken ook belangrijk hoe partijen in de praktijk een en ander uitvoeren.

Payrollkracht in de de praktijk

Bureau Cicero komt sinds de inwerkingtreding van de WAB in de praktijk diverse voorbeelden tegen, waarbij medewerkers ter beschikking gesteld worden aan derden. Zo’n situatie is niet altijd eenvoudig op voorhand in een van de twee categorieën in te delen; uitzenden of payroll. De administratieve werkelijkheid beschrijft slechts een deel van het traject tussen het ontstaan van een vacature en de totstandkoming van een dienstverband. Alle relevante details moeten echter in ogenschouw worden genomen. Daarbij komt dat het juridisch kader van de wetteksten in de WAB voor verschillende interpretaties vatbaar zijn.

Om deze reden laat Bureau Cicero met een analyse van een eerste uitspraak van een Kantonrechter (zie hier) in november 2020 zien. Dat de details per situatie het verschil kunnen maken. Er zijn echter nog maar weinig andere uitspraken. Het is daarom belangrijk om in een heldere procedure de ter beschikkingstelling tot stand te laten komen en de relevante gegevens met alle betrokken partijen vast te leggen (medewerker, uitzendbureau/payroller, opdrachtgever).

Om de complexiteit van de praktijk van alle dag te illustreren. Heeft Bureau Cicero een 4-tal situaties beschreven. Hieruit blijkt dat het indelen van dienstverbanden in de categorie payroll of uitzenden niet eenvoudig is. Dit komt ook omdat betrokken functionarissen niet altijd op voorhand beschikken over alle relevante feiten. Hier ligt in de praktijk dan ook de uitdaging. Bureau Cicero vraagt u die uitdaging aan te gaan en uw gemotiveerde beoordeling van de 4 voorbeeldsituaties met hen te delen. Bureau Cicero gaat deze namelijk in haar podcast bespreken.

Grijs gebied tussen uitzenden en payroll

Een grijs gebied, waarbij grote verschillen in loonkosten en verplichtingen de hoofdrol spelen, neemt evident risico’s met zich mee. Risico’s met potentieel grote nadelige financiële consequenties vragen om risicobeheersing, in dit geval vanuit de inlener, de opdrachtgever.
Dit geldt ook voor ondernemingen die het goed willen doen, te goeder trouw zijn of die niet voldoende op de hoogte zijn van wet- en regelgeving op dit gebied.

Werkgevers/opdrachtgevers die ‘het goed willen doen’ en die worden geconfronteerd met een onjuiste toepassing van de verplichtingen rondom payroll nemen hiertoe adequate beheersmaatregelen. Over deze beheersmaatregelen schrijft Bureau Cicero in haar volgende blog meer.

Potentieel risico en schade voor opdrachtgever

De flexwerker die als uitzendkracht wordt ingehuurd en die feitelijk toch een payrollkracht blijkt te zijn. Weet dit namelijk in eerste instantie vaak zelf niet. Pas later, als er onmin is en de flexwerker een adviseur inschakelt. Komt uit het feitenrelaas naar voren dat er sprake kan zijn geweest van payroll. Is dit het geval, dan kan de schade groot zijn. Zowel voor de formele werkgever als voor de opdrachtgever. De flexwerker kan immers, mogelijk met terugwerkende kracht, allerlei extra arbeidsvoorwaarden claimen.

Hierbij speelt de juridische ketenaansprakelijkheid voor het loon nadrukkelijk ook een rol (Was). Als een loonclaim vanuit de (ex-)medewerker niet door de feitelijk werkgever betaald wordt, dan kan de werknemer deze uiteindelijk bij de opdrachtgever claimen.

Het corrigeren van onjuiste beloning is mogelijk. De praktijk wijst echter uit dat dit nog wel een complexe zaak kan zijn. Partijen zoeken veelal juridische bijstand en gaan de eigen positie verdedigen. Met als gevolg dat de kosten stijgen (bijstand) en de potentiële schade voor de werkgever en de opdrachtgever alleen maar hoger kunnen worden. Primair is de formele werkgever namelijk het eerste aanspreekpunt en aansprakelijk. Echter in de praktijk is het ook mogelijk dat de opdrachtgever aansprakelijk door de flexwerker wordt gesteld. De flexwerker zou bijvoorbeeld de opdrachtgever voor voldoening van juiste loon (let op, is (veel) meer dan alleen het bruto basis loon) aansprakelijk kunnen stellen. Dit op grond van de hoofdelijke aansprakelijkheid ex artikel 7:616a BW, onrechtmatige daad ex artikel 6:162 BW en/of redelijkheid en billijkheid. De wettelijke informatieverplichting kan eveneens als (sub-)argument door de flexwerker worden ingeroepen.

Daarom is het belangrijk voor opdrachtgevers dat 1.) ze goed weten welke type flexwerkers ze inlenen, 2.) erop toezien dat deze flexwerkers correct worden beloond worden en 3.) daarover goede schriftelijke afspraken met formele werkgevers worden gemaakt.

Sprake van uitzenden of payroll?

Er is sinds de invoering van de WAB maar beperkte mogelijkheid om op rechtelijke uitspraken terug te vallen. Die duiding geven aan de vraag of er in voorkomende gevallen van payroll of uitzenden sprake is. De feitelijke omstandigheden spelen hierbij namelijk een grote rol. Uit de recente rechterlijke uitspraken is gebleken. Dat diverse detailomstandigheden, die zich in een situatie voordeden, zeer bepalend voor de motivatie van de rechtelijke uitspraak inzake payroll bleken te zijn. Het gaat hier vooralsnog alleen om individuele situaties, claims en mogelijke consequenties. Tenslotte is het zo dat het beoordelen van een geschil ook arbeidsintensief is.

Bron: Bureau Cicero, mei 2021

Meer informatie over payroll

Wilt u als ondernemer en/of werkgever meer over “goede en correcte” payroll dienstverlening met een adequaat payrollpensioenregeling voor uw bedrijf, onderneming, organisatie, medewerkers, branche, sector of CAO weten? Wij van payrollsite.nl kennen namelijk alle CAO’s en bedrijfstakpensioenfondsen, waarvoor een verplichtstelling voor payrollwerknemers geldt. Hierdoor komt u nooit voor verrassingen te staan. Vraag daarom nu snel bij ons een gratis geheel vrijblijvend adviesgesprek of payrollofferte aan.

Bel mij terug!
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Vraag direct een offerte aan!
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.