Payroll en pensioen

Een belangrijke vraag die u zichzelf en voor uw medewerkers bij payroll moet stellen, is: “Hoe is de pensioenregeling (Bpf of adequate pensioenregeling) bij het desbetreffende payrollbedrijf voor mijn werknemers geregeld?” Naast ziekte en ontslag is pensioen namelijk een belangrijke regeling die van groot belang voor de arbeidsvoorwaarden van uw werknemers is.

Payroll en pensioen voor de Wet Arbeidsmarkt in Balans

Voor de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans en de verplichting van een adequaat payrollpensioenregeling per 1 januari 2021 hieruit verzorgde de Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP) de pensioenregeling voor de branche voor personeelsdiensten (incl. payroll). Bijna alle payrollbedrijven in Nederland waren hierdoor vanuit hun payroll-CAO verplicht bij de StiPP aangesloten.

De StiPP en payroll

Naast dat uw werknemers toentertijd dus bij payroll juridisch bij een payrollbedrijf in dienst kwamen. Gingen zij meestal ook vanaf hun 21ste jaar (+ evt. een wachttijd van 26 gewerkte weken) bij de Stichting Pensioenfonds Personeelsdiensten (StiPP) pensioen opbouwen en in 99% van de gevallen dus niet bij hun eigen bedrijfstakpensioenfonds (Bpf).

De meeste Bpf-en hielden namelijk in het verleden hun deuren voor payrollbedrijven en hun payrollwerknemers in hun branche stijf dicht. Toch is het sommige payrollbedrijven in de loop der jaren gelukt om een (verplichte) aansluiting voor hun payrollwerknemers bij een bepaald Bpf (b.v. horeca, bouw (vakkrachten verplicht), ABP) juridisch te realiseren.

De twee pensioenregelingen bij de StiPP voor payroll

1. Basisregeling StiPP

Bij deze regeling bouwde uw payrollwerknemer, na een eventuele wachttijd van 26 gewerkte weken, (maar) 2,6% pensioen van het brutoloon op. Dit werd volledig door het payrollbedrijf als werkgever betaald.

Dat dit voor uw payrollwerknemer zijn/haar pensioenopbouw en de kostenkant voor u (hoogte werkgeverspensioenpremie in de payrollfactor) gevolgen had. Hoeven wij u nu nog steeds niet verder uit te leggen!

Vandaar dat wij toentertijd al eisten. Dat alle (incl. nieuwe) payrollwerknemers vanaf dag 1 pensioen in de betere Plusregeling van de StiPP bij een payrollbedrijf moesten opbouwen.

2. Plusregeling StiPP

Hadden uw werknemers toentertijd al contracten voor (on-) bepaalde tijd, dan gingen uw werknemers bij payroll in de Plusregeling pensioen opbouwen. Bij deze regeling gold in principe geen wachtperiode.

In deze regeling bouwde uw payrollwerknemer dus een volwaardig pensioen van 12% op (vergelijkbaar met de werknemer- en werkgeverspremies in een eigen Bpf) en betaalde uw payrollwerknemer 1/3 en het payrollbedrijf 2/3 deel.

De pensioenopbouw voor uw payrollwerknemer bij de StiPP gebeurde middels een beschikbare premieregeling (= een pensioenovereenkomst waarbij een premie wordt vastgesteld, waarmee een kapitaal wordt opgebouwd. Dit kapitaal wordt uiterlijk op de pensioendatum omgezet in een pensioenuitkering).

De premie (2/3 werkgever en 1/3 werknemer) werd als percentage van de pensioengrondslag met een leeftijdsonafhankelijke premiestelling vastgesteld en was voor alle deelnemers hetzelfde.

Ter info de meeste Bpf-en zijn echter middelloonregeling (= pensioenregeling waarin een vast percentage van de pensioengrondslag aan pensioen wordt opgebouwd. Het pensioen is gebaseerd op het gemiddelde van de lonen van een werknemer tijdens zijn/haar loopbaan tot aan pensioen)!!!!

Verder zagen wij voor de Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB) bij veel payrolloffertes van ABU- en/of NBBU-payrollbedrijven vaak 3 soorten payrolltarieven. Het eerste tarief was voor de eerste 26 weken, een tweede tarief tussen 26 en 52 weken en een derde na 52 weken (soms een vierde, maar dit had weer te maken met het ontslagrisico, zie payroll en ontslag). Stond deze splitsing echter niet in een payrollofferte dan was het i.v.m. het uiteindelijke payrolltarief belangrijk om hier toch naar te vragen.

Payroll en pensioen per 1 januari 2021

Het voormalige StiPP-pensioen was als payroll pensioenregeling echter niet meer toereikend (geen 14,5% premie voor de werkgever) en is dus per 1 januari 2021 als payrollpensioen in Nederland komen te vervallen.

Voor uw payrollwerknemers bij een payrollbedrijf geldt per 1 januari 2021 v.w.b. pensioen nu het volgende. Is het voor een payrollbedrijf niet mogelijk om voor uw payrollwerknemers bij de pensioenregeling, die vanuit uw branche of sector (Bpf) geldt, aan te sluiten. Zoals u al heeft kunnen lezen, moeten vakkrachten (payrollwerknemers) bijvoorbeeld binnen de bouw zelfs verplicht bij het pensioenfonds voor de bouw (Bpf bouw) worden aangemeld. Dan dient het payrollbedrijf voor uw payrollwerknemers per 1 januari 2021 over een ‘adequaat’ pensioen te beschikken.

Adequaat pensioenregeling bij payroll

Deze ‘adequaat’ pensioenregeling moet volgens de overheid ten minste voorzien in:

    a. Een ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet;
    b. Het ontbreken van een wachttijd of drempelperiode als bedoeld in artikel 14, tweede lid, van de Pensioenwet;
    c. Een totale werkgeverspremie, zoals bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet, van tenminste 14,5% van de som van de pensioengrondslag van de arbeidskrachten, die door de onderneming in het kader van payroll ter beschikking worden gesteld.

Brand New Day is een voorbeeld van een pensioenaanbieder in Nederland. Die een adequaat WAB-proofed payrollpensioenregeling voor payrollbedrijven en hun payrollmedewerkers heeft ontwikkelt en aanbiedt.

Pensioenadviseur bij payroll inschakelen

Wij adviseren echter nog wel steeds dat een payrollbedrijf een pensioenadviseur bij overgang naar payroll moet inschakelen. Dit om de door haar gekozen adequate pensioenregeling aan uw payrollwerknemers uit te leggen.

Daarnaast kan deze pensioenadviseur dan namelijk ook beoordelen of een waardeoverdracht (= het overdragen van de waarde van pensioenaanspraken om pensioenverlies te voorkomen wanneer een werknemer van werkgever wisselt) voor iedere individuele payrollwerknemer zinvol is.

Laat uw werknemers hiervoor dan wel even het pensioenregister raadplegen. Dit i.v.m. mogelijke overige pensioenpotjes bij andere Bedrijfstakpensioenfondsen (Bpf).

Tot slot, zien wij voor wat betreft payroll en pensioen nog steeds vaak bij payrollbedrijven. Dat er door hen niet samen met een pensioenadviseur (bewust) wordt gekeken naar de eventuele negatieve gevolgen van het overstappen naar een andere pensioenregeling (beschikbare premiestelsel versus middelloonregeling of eindloonregeling).

De gevolgen zijn dan in de (nabije) toekomst voor uw payrollwerknemers soms dan niet te overzien, b.v. lager/minder (nabestaanden) pensioen bij pensionering en/of verlies evt. vervroegd pensioenregeling of vut-rechten vanuit de huidige (Bpf) pensioenregeling!

Een goed en erkend payrollbedrijf (kaf van het koren) zal dan in dezen u en uw desbetreffende werknemer(-s) namelijk adviseren geen gebruik van ‘gewoon’ payroll te maken. Waarbij het payrollbedrijf dus de juridische werkgever van uw werknemer wordt en hij/zij hierdoor aan een adequate pensioenregeling moet gaan deelnemen. Hierdoor is hij/zij dan namelijk niet meer aan het Bpf in uw branche verbonden en verliest zijn/haar eventuele opgebouwde rechten.

Dienstverleningsvariant bij payroll

In zo’n geval dient naar onze mening een payrollbedrijf voor hem/haar over een zogeheten “Dienstverleningsvariant” te beschikken en deze ook goed kunnen toepassen (zie ook payroll vormen).

Bij deze payroll vorm blijft uw werknemer dus in dienst bij u en hierdoor ook aangesloten bij zijn/haar bedrijfstakpensioenfonds (Bpf). Het payrollbedrijf wordt echter door u gemachtigd om alle afdrachten omtrent belastingen, sociale en pensioenpremies op uw aansluitnummers te doen. Daarnaast betaalt u bij deze payroll vorm ook gewoon alleen de daadwerkelijk gewerkte uren van uw werknemer en regelt het payrollbedrijf ook de ziekte- en eventuele re-integratiebegeleiding van deze werknemer.

Voor het punt ontslag wordt bij deze payroll vorm vaak afgesproken, dat het payrollbedrijf u kosteloos bij een ontslagprocedure zal ondersteunen. Echter het payrollbedrijf kan het ontslag niet zelf aanvragen en regelen. Dit komt doordat de werknemer nog steeds bij u juridische in dienst is (het enige verschil met een gewone payroll constructie). Vraag bij uw payrollbedrijf of zij deze payroll vorm (benaming kan anders zijn, bijvoorbeeld Jobtimize bij Fortium Payroll in Almelo) ook kunnen aanbieden en regelen!

Deze payroll vorm wordt namelijk ook vaak toegepast als een werknemer pertinent weigert over te stappen op payroll en hiermee de overgang van u en uw andere werknemers naar payroll blokkeert. Voor hem/haar wordt dan deze payroll vorm (tijdelijk) toegepast en blijft hij/zij nog (even) juridisch in dienst bij u.

Tot slot, zal de aansluiting voor iedere individuele payrollwerknemer bij zijn/haar bedrijfstakpensioenfonds (Bpf) praktisch voor payrollbedrijven, die in meer dan 20 branches actief zijn, bijna niet mogelijk zijn. Maar een verplichte adequate pensioenregeling voor iedere payrollmedewerker zorgt er tenminste eindelijk voor, dat payrollbedrijven op het punt van pensioen niet meer onderling kunnen concurreren!

Meer payroll informatie

Doordat wij dagelijks pensioenregelingen, payrolloffertes, payrollovereenkomsten en algemene voorwaarden van diverse payrollbedrijven vergelijken. Kunnen wij er voor zorgen, dat het punt pensioen voor uw werknemers goed in uw payrollovereenkomst en hun payroll contracten wordt geregeld. Hierdoor komen u en uw werknemers (bij hun pensioen) achteraf niet voor verrassingen te staan.

Wilt u nog meer over payroll en pensioen weten? Vraagt u dan nu snel een gratis geheel vrijblijvend payrolladviesgesprek, (m.b.t. payroll en pensioen), payrollofferte op maat of payrollberekening bij ons aan!

NEN-4400 gecertificeerde payrollbedrijven in Nederland

Enkele NEN-4400 gecertificeerde payrollbedrijven, op alfabetische volgorde, met een goed adequaat payrollpensioen in Nederland zijn: Abflexkracht payroll, Adecco Payroll, BC Group Payroll, Com.pas Payrolling, Connexie Payroll, Devocare Payroll, Driessen Payroll, FlexExpert Payroll B.V., Fortium Payroll B.V., Get Payrolling BV, GJ Pay-Roll BV, Holland Payroll B.V., Koers Oost Payroll B.V., Kolibrie Payroll, Lean Payroll Service B.V., Level One Payroll, Manpower Payroll Solutions, Nedflex Payrolling, Next Payroll B.V., One Payroll, Pay to Payroll, Pay for People Payroll B.V., Pay for People Payroll, Payroll Nederland, Payper, Payroll Professionals B.V., Payroll Select, Persoonality Payrolling, Please Payroll B.V., Pro Payroll, P-services Payroll, Randstad Payroll Solutions, Renew Payroll B.V., Repay HRM B.V., Select Payrolling, Servorg Payroll BV, Smart Payroll Services BV, Tempo-Team Payroll Services, Tentoo Payroll B.V., WePayPeople Payroll, Wijco Payrolling B.V.

Vraag direct een offerte aan!
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.