Payrollmarkt in Nederland

Payroll heeft zich sinds het begin van de jaren negentig snel in Nederland ontwikkeld. Waren er eerst alleen gespecialiseerde payrollbedrijven (b.v. van der Noordt Payrolling), die zich vooral op de horecabranche richtten. En uitzendbureaus die payroll als een bijproduct aanboden. Tegenwoordig bedraagt de payrollmarkt in Nederland circa 1.200 payrollbedrijven, die dagelijks in diverse branche en sectoren in Nederland met payroll actief. Er zijn daardoor circa 200.000 payrollwerknemers dagelijks in Nederland werkzaam.

Oprichting VPO en afsluiting payroll-CAO

In september 2006 werd de branchevereniging Vereniging Payroll Ondernemingen (VPO) opgericht en even later ook een payroll-CAO (VPO-CAO) met de vakbonden afgesloten. Door deze beide gebeurtenissen werd de payrollbranche in Nederland in 1 keer een stuk volwassener.

Oprichters van de VPO in die tijd waren: Van der Noordt Payrolling (huidige Persoonality Payrolling, nu onderdeel Timing), Connexie, Randstad (toenmalige P/flex) en USG (toenmalige CapitalP).

Enkele latere VPO-leden waren: AB Vakwerk Payroll, Adecco Payroll, Allroad Payroll, CapitalP, Driessen Payroll, Groenendijk Payrolling Services, Kolibrie Payrolling, LPD B.V., Manpower Payroll Solutions, Mencius Payroll, Metrium Payroll, POSG Payrolling, P-services Contracting, Payroll Select Payroll Services, Randstad Payroll Solutions, Repay Detachering,  Servorg Payroll, Tempo-Team Payroll Services en Tempo-Team Payrolling.

Om u een beeld te geven hoe groot de VPO op de payrollmarkt in Nederland toentertijd was. In de hoogtijdagen van de VPO stond circa 75%-80% van alle payrollwerknemers in Nederland bij een VPO-lid onder de VPO-CAO op de payroll!!

VPO-lidmaatschap, kwaliteitskeurmerk payrollmarkt in Nederland

Het VPO-lidmaatschap gold in die tijd ook als hèt kwaliteitskeurmerk binnen de payrollbranche. Leden van de VPO werden hiervoor jaarlijks op een correcte toepassing van de CAO, kwaliteit van hun administratieve processen, tijdige afdracht van belastingen en sociale premies en degelijke bedrijfsvoering gecontroleerd (zie ook VPO payrollbrancheorganisatie).

Daarnaast was de collectieve gedachte van de VPO-leden onderling, dat aangesloten VPO-leden wel met elkaar zouden concurreren. Maar dit niet op de arbeidsvoorwaarden van payrollwerknemers zouden doen. Payrollwerknemers behielden of kregen daardoor met payroll bij VPO-leden zoveel mogelijk dezelfde rechten en arbeidsvoorwaarden, als werknemers die (nog) bij de werkgever en/of ondernemer in dienst waren.

De inlenersbeloning voor payrollwerknemers dienden dus door VPO-leden zoveel mogelijk te worden toegepast. Naast dezelfde lonen dus ook dezelfde regelingen voor vakantiedagen, vakantietoeslag, toeslagen, ziekte, bijzonder verlofregelingen, etc., Maar ook een goed secundair arbeidsvoorwaardenpakket (o.a. diverse verzekeringen) en een degelijk pensioen.

Kortom, “goed werkgeverschap” en “een werknemer mocht er bij payroll niet op achteruit gaan!”

Splitsing payrollmarkt in Nederland

Deze laatstgenoemde punten zouden echter later voor een splitsing in de payrollmarkt in Nederland zorgen. Aan de ene kant waren er payrollbedrijven. Die zich met payroll vooral op het ontzorgen van een ondernemer of werkgever, aangaande administratieve rompslomp en arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s bleven richten. Maar er ook voor zorgden dat payrollwerknemers met payroll bij hen er niet op achteruit zouden gaan.

Echter aan de andere kant kwamen er steeds meer payrollbedrijven (vaak uitzendondernemingen). Die payroll voornamelijk als goedkope uitzendvariant, met dezelfde flexibiliteit als uitzenden, onder een uitzend-CAO in de markt gingen zetten.

De inlenersbeloning werd daarbij door deze laatst genoemde payrollbedrijven maar op een beperkt aantal elementen toegepast. Payrollwerknemers kregen bij hen namelijk geen degelijk pensioen. Maar begonnen als het even kon in de Basisregeling (met wachttijd) in plaats van de betere Plusregeling van de StiPP pensioen op te bouwen (zie ook payroll en pensioen).

Hierdoor zijn dus veel werknemers in Nederland benadeeld en hebben zij door de overstap naar payroll toentertijd ook nog eens een pensioengat opgelopen!

Door het onderlinge verschil in inzicht over payroll en de druk van de vakbonden en politiek in Nederland. Slaagden partijen er in 2011 niet meer in de payroll-CAO te verlengen. Vervolgens zorgden enkele grote uitzendondernemingen (vaak ABU-leden) er wel voor dat de ABU-CAO voor payroll als algemeen verbindend werd verklaard. Hierdoor werd deze CAO automatisch voor bijna alle payrollbedrijven van toepassing.

VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling binnen de payrollmarkt in Nederland

Om de rechten, die payrollwerknemers nog onder de VPO-CAO hadden opgebouwd, toch nog te behouden. Kozen sommige leden van de VPO er in die tijd nog wel voor. Om alle positieve elementen uit de VPO-CAO voor hun payrollwerknemers in een VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling vast te leggen en blijven toepassen.

Echter het leed was al geschiet en de ontstaansgedachte van de VPO raakte steeds verder op de achtergrond. “Goed werkgeverschap voor alle payrollwerknemers in Nederland en niet concurreren op arbeidsvoorwaarden!”

Eigen payrollbedrijf CAO’s

Enkele VPO-leden, zoals Persoonality Payrolling (voormalig van der Noordt Payrolling, nu Timing), Prokx Payroll (nu Payroll Select), Connexie Payroll en Payned Payrolling bleven hierop echter niet wachten. Zij zeiden na het niet verlengen van de VPO Payroll-CAO per 1 januari 2012 hun lidmaatschap op en sloten hun eigen payrollbedrijf CAO’s met de bonden af. De payrollbedrijven Tentoo Payrolling (nu onderdeel Brisker Group) en Please Payroll hadden dit al reeds eerder gedaan.

Einde VPO binnen de payrollmarkt in Nederland

De VPO is tenslotte na 10 jaar op 1 januari 2016 onder de vlag van de ABU
verder gegaan. De gezamenlijke boodschap in die tijd was. Dat beide brancheorganisaties hun krachten gingen bundelen om de payroll belangenbehartiging in Nederland verder te versterken.

De Vereniging Payroll Ondernemingen (VPO) hield hierdoor dus als zelfstandige payroll brancheorganisatie op te bestaan. Tijdens het laatste Nationale Payroll Congres in 2015 werd de overdracht van de VPO een feit. En sloten de laatste leden van de VPO zich bij de ABU of NBBU aan.

Payroll en de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Doordat de laatste jaren (na het einde van de VPO) tot 1 januari 2020 uitzendbureaus en payrollbedrijven beide payroll aanboden. En uitzenden en payroll in juridische zin gelijk waren. Beide vielen namelijk onder de wettelijke definitie van een ‘uitzendovereenkomst’. Zagen veel mensen, ondernemers, werkgevers, politici en vakbondslieden de echte verschillen tussen payroll en uitzenden en goed en slecht werkgeverschap door/bij payrollbedrijven niet meer.

Toch waren deze er nog wel degelijk. Echter de aangebrachte schade aan de mooie dienstverlening payroll was in de loop der jaren zo groot geworden. Dat de term “payroll” voor menig politicus en vakbondsman of -vrouw voor al het slechte op de Nederlandse arbeidsmarkt stond.

Met de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari 2020 heeft de politiek daarom alles voor de payrollmarkt in Nederland (volgens ons ten goede) veranderd. De bijzondere uitzendregels (flexibele regels) zijn daardoor o.a. alleen nog maar bedoeld voor partijen, lees uitzendbureaus, die een ‘allocatiefunctie’ (actief vraag en aanbod bij elkaar brengen) hebben.

Bij payroll is hier dus geen sprake van en ook nooit geweest. Payroll is namelijk ontstaan uit de gedachte om ondernemers en/of werkgevers te ontzorgen. Daarom mag sinds 1 januari 2020 de flexibiliteit van het uitzenden (verkooptrucje) bij payroll dan ook niet meer.

Payrollwerknemers hebben sinds de invoering van de WAB dus niet gedeeltelijk. Maar volledig recht op dezelfde rechtsposities, pensioenregeling en arbeidsvoorwaarden als werknemers die nog bij een werkgever of ondernemer in dienst zijn (VPO in 2006?).

Definitie payroll

Met de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans is er echter een aparte definitie van payroll gekomen. Van payroll is nu sprake als er aan de volgende twee criteria wordt voldaan:

  1. De payrollwerkgever (lees payrollbedrijf) heeft niet zelf vraag en aanbod bij elkaar gebracht (allocatiefunctie).
  2. De werknemer (lees payrollwerknemer) mag alleen met toestemming van de opdrachtgever (lees inlener) elders worden geplaatst (exclusiviteit).

De wettelijke definitie van payroll luidt nu als volgt in Nederland:

“het op basis van een overeenkomst van opdracht, die niet tot stand is gekomen in het kader van het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, ter beschikking stellen van een arbeidskracht, om onder toezicht en leiding van de opdrachtgever, anders dan krachtens een met deze gesloten arbeidsovereenkomst, arbeid te verrichten, waarbij degene die de arbeidskracht ter beschikking stelt alleen met toestemming van de opdrachtgever bevoegd is deze arbeidskracht aan een ander ter beschikking te stellen.”

Kenmerkend voor payroll is dus nu volgens deze definitie dat: (1) De payrollwerkgever (lees payrollbedrijf) geen ‘allocatiefunctie’ op de arbeidsmarkt vervult en (2) dat de arbeidskracht (lees payrollwerknemer) exclusief aan de opdrachtgever (lees inlener) ter beschikking wordt gesteld. Alleen als aan beide criteria wordt voldaan. Is er dus sinds 1 januari 2020 sprake van payroll en niet van uitzenden.

Kortom, einde payroll verhaal voor alle snelle uitzenders op de payrollmarkt in Nederland!

Payroll en exclusief terbeschikkingstelling

Exclusiviteit en terbeschikkingstelling moeten dus met de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari 2020 bij payroll in onderlinge samenhang worden gezien. Dat geldt ook voor de volgende indicaties. Die moeten helpen bij het vaststellen of er van exclusieve terbeschikkingstelling en payroll sprake is:

  a. Welke afspraken zijn tussen de opdrachtgever en de inlener gemaakt
  (al dan niet schriftelijk, zoals een exclusiviteitsbeding);
  b. Of de arbeidskracht is medegedeeld dat hij exclusief aan die onderneming ter beschikking wordt gesteld en dit ook feitelijk heeft plaatsgevonden;
  c. Hoe lang de arbeidskracht al (exclusief) bij de inlener werkzaam is en of voorheen bij de inlener werkzaam was;
  d. Of de arbeidskracht ook met de inlener praktische zaken (bijvoorbeeld gerelateerd aan zijn arbeidsvoorwaarden) moet afspreken, zoals zijn vakanties;
  e. Of de inlener ook bemoeienis heeft met het personeelsbeleid ten behoeve van de arbeidskracht, zoals functioneringsgesprekken.

Inlenersbeloning en overige maatregelen bij payroll

Voor payroll geldt dus vanuit de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) dat payrollwerknemers op geheel dezelfde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers recht hebben.

Bij uitzenden is met de komst van de WAB de inlenersbeloningsregeling maar tot zes elementen beperkt gebleven. Bij payroll dienen echter nu de rechtspositie en alle arbeidsvoorwaarden, vanuit ‘goed’ werkgeverschap volledig te worden overgenomen.

Overige maatregelen uit de Wet Arbeidsmarkt in Balans

Enkele overige maatregelen, die de overheid in de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) voor payroll vastlegde, zijn:

1. Toepassing wettelijke ketenregeling

Voor de rechtspositie geldt vanaf januari 2020 dat voor payroll de wettelijke ketenregeling, zoals bij de inlener, van toepassing is. Een payrollwerknemer mag dus maar maximaal 3 tijdelijke contracten in 3 jaar worden aangeboden. Voordat hij/zij recht op een vast payrollcontract heeft. De contractflexibiliteit, die uitzenden kent (zoals in Fase A en B), is met de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans dus niet meer op payroll van toepassing!!

2. Geen uitzendbeding

Bij payroll kan geen beroep meer op het uitzendbeding en de (langere) uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht (ULV) worden gedaan.

3. Gelijke arbeidsvoorwaarden

Zoals u al heeft kunnen lezen. Moet bij payroll qua arbeidsvoorwaarden volledig bij die van de inlener worden aangesloten. Alle arbeidsvoorwaarden van de inlener moeten dus bij payroll worden toegepast!!

Bij uitzenden is de inlenersbeloning maar tot zes elementen beperkt. Bij payroll zijn met de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans dus alle elementen uit de inlenersbeloningsregeling voor zowel reguliere als payrollwerknemers volledig gelijk. Een payrollwerknemer heeft dus nu bij een inlener met payroll ook recht op een geldende 13e maand, vakantiedagen, scholingsregelingen, verlofregelingen etc.

Kortom, “goed werkgeverschap” en “ een werknemer mag er bij payroll niet op achteruit gaan!”

4. Recht op een ‘adequaat’ pensioen bij payroll

Ook hebben payrollwerknemers per 1 januari 2021 recht op een ‘adequaat’ pensioen. Het huidige StiPP-pensioen was namelijk niet meer toereikend (geen 14,5% werkgeverspremie) en is per 1 januari 2021 komen te vervallen.

Het uitgangspunt vanuit de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is dat een payrollbedrijf de pensioenregeling van de inlener (lees u) volgt. Soms is dit zelfs verplicht. Vakkrachten (payrollwerknemers) binnen de bouw moeten namelijk bijvoorbeeld verplicht bij het pensioenfonds voor de bouw (BpfBouw) worden aangemeld.

Kunnen (geen verplichtstelling) payrollwerknemers echter om wat voor reden hier niet aan deelnemen. Dan is een adequate pensioenregeling, met 14,5% premie voor de werkgever, de oplossing voor een payrollbedrijf.

Brand New Day is een voorbeeld van 1 van de pensioenaanbieders in Nederland. Die een adequaat WAB-proofed payrollpensioenregeling voor payrollbedrijven en haar payrollwerknemers heeft ontwikkeld.

Tenslotte, hadden de ABU-, NBBU- en eigen payrollbedrijfs-CAO, vanwege de nieuwe en duidelijke regels vanuit de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), geen toegevoegde waarde voor payroll meer. Daarom is besloten dat payrollovereenkomsten sinds 1 januari 2020 niet meer onder deze CAO’s vallen. Er gold in 2020 nog wel overgangsrecht voor alle lopende overeenkomsten.

Huidige payrollmarkt in Nederland

Waar dus de laatste jaren de payrollmarkt in Nederland uit payrollbedrijven, uitzendbureaus en enkele payrollbedrijven met een eigen payrollbedrijf CAO bestond. Waarbij de uitzendbureaus payroll, onder de ABU en/of NBBU-CAO, vaak naast uitzenden en/of overige personeelsdiensten (o.a. detachering, werving & selectie) aanboden.

Is er na 2020 met de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) en de allocatiefunctie in deze wet. Een duidelijk onderscheid tussen echte payrollbedrijven, uitzendbureaus met nog wel een aparte payroll B.V. of entiteit en uitzendbureaus ontstaan.

De grootste payrollbedrijven, goed voor meer dan 1,6 miljard euro omzet in 2022, binnen de payrollmarkt in Nederland zijn o.a.: Pay for People Group, Brisker Group, Driessen HRM, Payroll Select, Please Payroll, WepayPeople Payroll, Repay HRM, Payper, Nextpayroll, Ziezzo Payroll, E-payroll, Conexxie Payroll, Kolibrie en Persoonality Payrolling (het vroegere Van der Noordt Payrolling, onderdeel ADG dienstengroep).

Zoals al eerder door ons is vermeld. Zijn er in Nederland momenteel meer dan 1.200 payrollbedrijven in het SNA-register geregistreerd (incl. nevenvestigingen zijn dit er dan in totaal circa 3.000).

Omvang payrollmarkt in Nederland

De payrollmarkt in Nederland werd in 2010 nog op ongeveer € 750 miljoen omzet per jaar geschat (circa 8% van de totale flexmarkt). *Eind 2023 bedraagt de totale payroll omzet in Nederland echter al meer dan 2 miljard euro.

Dagelijks zijn er dus circa 200.000 mensen in Nederland via payroll werkzaam. Dit is circa 3% van de totale beroepsbevolking in Nederland. Ter vergelijking, er zijn momenteel ook ongeveer 200.000 gedetacheerden dagelijks in Nederland aan het werk.

* Onderzoek door studenten van Hogeschool Saxion.

Toekomst payrollmarkt in Nederland

Ondanks alle bezwaren vanuit politiek Den Haag over payroll en de komst van de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari 2020. Blijkt uit onderzoek dat de payrollmarkt in Nederland zal blijven groeien en dat zij qua omzet in de nabije toekomst meer dan 25% van de flexmarkt in Nederland zal gaan bedragen.

Volgens hetzelfde onderzoek houdt dit in, dat er naar schatting meer dan 300.000 mensen via payroll in de toekomst werkzaam zullen zijn.

Kortom, payroll heeft nog steeds de toekomst in Nederland!!

Meer informatie over payroll en payrollmarkt in Nederland

Wilt u meer informatie over payroll van ons ontvangen? Vraagt u dan nu bij ons een adviesgesprek of payrollofferte aan. Graag leggen wij u dan o.a. de verdere voordelen van payroll aan u uit.

Payrollbedrijven in Nederland

Onderstaande payrollbedrijven hebben gezamenlijk enkele 10.000en werknemers bij diverse bedrijven in verschillende branches in Nederland op de payroll staan. Zij kunnen u net als ons ook alles over de huidige payrollmarkt en geschiedenis van payroll in Nederland vertellen.

Payrollbedrijven

Abflexkracht payroll, Adecco Payroll, BC Group Payroll, Com.pas Payrolling, Connexie Payroll, Devocare Payroll, Driessen Payroll, FlexExpert Payroll B.V., Fortium Payroll B.V., Get Payrolling BV, GJ Pay-Roll BV, Holland Payroll B.V., Koers Oost Payroll B.V., Kolibrie Payroll, Lean Payroll Service B.V. Level One Payroll, Manpower Payroll Solutions, Nedflex Payrolling, Next Payroll B.V., One Payroll, Pay to Payroll, Pay for People Payroll B.V., Pay for People Payroll, Payroll Nederland, Payper. Payroll Professionals B.V., Payroll Select, Persoonality Payrolling, Please Payroll B.V., Pro Payroll, P-services Payroll, Randstad Payroll Solutions. Renew Payroll B.V., Repay HRM B.V., Select Payrolling, Servorg Payroll BV, Smart Payroll Services BV, Tempo-Team Payroll Services, Tentoo Payroll B.V., WePayPeople Payroll, Wijco Payrolling.

Vraag direct een offerte aan!
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.