Payrollcontract

Een payrollcontract is het arbeidscontract dat een payrollwerknemer krijgt, wanneer hij/zij juridisch bij een payrollbedrijf in dienst komt. Hieronder behandelen wij uitgebreid waar u en uw payrollwerknemer bij een payrollcontract in Nederland op moeten letten.

Werkgeversvoordelen van een payrollcontract

Enkele voordelen voor een werkgever en/of ondernemer om op een payrollcontract voor werknemers over te gaan, zijn:

  1. Geen arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s op gebied van
  ziekte en ontslag meer;
  2. Ontzorging op gebied van personeels- en salarisadministratie;
  3. Invulling secundaire arbeidsvoorwaardenpakket.

Payrollwerknemer en een payrollcontract

Voor een payrollwerknemer is het belangrijk te weten. Dat het payrollbedrijf een opvolgend werkgever is. Hierdoor is het payrollbedrijf wettelijk verplicht al de rechten en het arbeidsverleden van een werknemer, die hij/zij bij een werkgever of ondernemer heeft opgebouwd, over te nemen. En in het payrollcontract van een payrollwerknemer te vermelden.

Daarnaast denken nog veel werknemers, dat zij er met een payrollcontract op achteruitgaan. Vaak zien wij echter dat bij veel kleine werkgevers en/of bedrijven in Nederland juist zaken, zoals pensioen, bijzonder verlof, correcte en stipte loonbetalingen, vastleggen vakantiedagen en overuren niet goed zijn geregeld.

Doordat deze genoemde punten bij payroll wel goed zijn geregeld. Payrollbedrijven worden hier namelijk jaarlijks op gecontroleerd. En alle arbeidsvoorwaarden uit de voor de payrollwerknemer geldende CAO en het arbeidsverleden wettelijk 1:1 dienen te worden overgenomen. Gaan veel werknemers er met een payrollcontract bij deze werkgevers of bedrijven er vaak juist op vooruit!

Als u een bestaand arbeidscontract heeft en uw werkgever gaat over op payroll. Let dan wel altijd op, dat uw volledige arbeidsverleden in uw payrollcontract is opgenomen of vastgelegd! Op basis van het aantal gewerkte weken of jaren heeft u namelijk rechten opgebouwd, voor wat betreft pensioen en ontslagbescherming.

1. Inlenersbeloningsregeling bij een payrollcontract

Voor u als werkgever en/of ondernemer is het nog wel goed om naar de inlenersbeloningsregeling i.r.t. uw payrollfactor of -tarief te kijken. Dit omdat wij vaak zien dat zogenaamde ‘goedkope’ payrollbedrijven hiermee trucjes uithalen.

Voor de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans per 1 januari 2020 was het goed om de mogelijke verschillen voor uw werknemers, vanuit uw eigen CAO ten opzichte van de CAO van het payrollbedrijf, voor wat betreft o.a.: wachtdagen, loondoorbetalingspercentages bij ziekte, kortverzuim, bijzonder verlof en kortdurend zorgverlofregeling, gehanteerde salarissen en toeslagen te checken.

Deze genoemde verschillen zijn er met de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans echter niet meer. Payrollbedrijven in Nederland dienen namelijk vanaf
1 januari 2020 alle elementen van de inlenersbeloningsregeling vanuit uw CAO 1:1 over te nemen. Hierdoor heeft een payrollwerknemer altijd recht op o.a.:

  1. Gelijke reiskostenvergoeding en overige netto vergoedingen;
  2. Gelijke opbouw van ATV- en Adv-dagen;
  3. Gelijke loonsverhogingen en opbouw van periodieken;
  4. Gelijke vergoedingen voor overwerk of onregelmatige uren.

Veel erkende NEN 4400 gecertificeerde payrollbedrijven zorgden voor de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans er al voor, dat:

  1. De inlenersbeloningsregeling vanuit ‘goed’ werkgeverschap bijna al volledig werd nageleefd en
  2. De elementen uit de inlenersbeloningsregeling in hun payrollfactoren en payrolltarieven 1:1 waren opgenomen/door gecalculeerd.

Als een payrollbedrijf namelijk niet volledig alle elementen van de inlenersbeloningsregeling vanuit uw CAO 1:1 in haar payrollfactor of tarief meeneemt. Maar o.a. reserveringen, kosten of werkzaamheden hieruit na factureert. Lijkt een payrollfactor of -tarief bij dit payrollbedrijf in eerste instantie lager en goedkoper (trucje). Maar bent u uiteindelijk duurder bij hen uit. Doorloopt u daarom altijd onze payrolltarief checklist!

2. Pensioenregeling bij een payrollcontract

Een belangrijke vraag die u zichzelf en voor uw werknemers bij payroll moet stellen, is: “Hoe is de pensioenregeling (Bpf of adequaat pensioenregeling) bij het desbetreffende payrollbedrijf voor mijn werknemers geregeld?” Naast ziekte en ontslag is pensioen namelijk een regeling, die van groot belang voor de arbeidsvoorwaarden van uw werknemers is.

Voor de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans en de verplichting van een adequaat pensioenregeling per 1 januari 2021. Verzorgde de Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP) de pensioenregeling voor de branche voor personeelsdiensten (incl. payroll). Bijna alle payrollbedrijven in Nederland waren hierdoor vanuit hun payroll-CAO verplicht bij de StiPP aangesloten.

Het voormalige StiPP-pensioen was als payroll pensioenregeling echter niet meer toereikend en is dus per 1 januari 2021 als payrollpensioen in Nederland komen te vervallen. Het beschikte namelijk niet over een minimaal 14,5% werkgeverspremie.

Adequaat pensioenregeling bij een payrollcontract

Een ‘adequaat’ pensioenregeling heeft namelijk:

  a. Een ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet;
  b. Geen wachttijd of drempelperiode als bedoeld in artikel 14, tweede lid, van de Pensioenwet;
  c. Een totale werkgeverspremie, zoals bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet, van tenminste 14,5% van de som van de pensioengrondslag van de arbeidskrachten, die door de onderneming in het kader van payroll ter beschikking worden gesteld.

Brand New Day is een voorbeeld van een pensioenaanbieder in Nederland, die een adequaat WAB-proofed payrollpensioenregeling voor payrollbedrijven en hun payrollmedewerkers heeft ontwikkelt en aanbiedt.

Pensioenadviseur bij een payrollcontract

Wij adviseren echter nog wel steeds, dat een payrollbedrijf bij de overgang naar payroll een pensioenadviseur moet inschakelen. Dit om de door haar gekozen adequate pensioenregeling aan uw payrollwerknemers uit te leggen.

Daarnaast kan deze pensioenadviseur dan ook beoordelen of een waardeoverdracht (= het overdragen van de waarde van pensioenaanspraken om pensioenverlies te voorkomen wanneer een werknemer van werkgever wisselt) voor iedere individuele payrollwerknemer zinvol is.

Laat uw werknemers hiervoor dan wel even het pensioenregister raadplegen. Dit i.v.m. mogelijke overige pensioenpotjes bij andere Bedrijfstakpensioenfondsen.

Tot slot, zien wij voor wat betreft payroll en pensioen nog steeds vaak bij payrollbedrijven, dat er door hen niet samen met een pensioenadviseur (bewust) wordt gekeken naar de eventuele negatieve gevolgen van het overstappen naar een andere pensioenregeling. B.v beschikbare premiestelsel versus middelloonregeling of eindloonregeling.

De gevolgen zijn dan in de (nabije) toekomst voor uw payrollwerknemers soms dan niet te overzien. B.v. lager/minder (nabestaanden) pensioen bij pensionering en/of verlies van een eventuele vervroegd pensioenregeling of vut-rechten vanuit de huidige (Bpf) pensioenregeling!

Een goed en erkend payrollbedrijf (kaf van het koren) zal dan in dezen u en uw desbetreffende werknemers namelijk adviseren geen gebruik van ‘gewoon’ payroll te maken. Waarbij het payrollbedrijf dus de juridische werkgever van de werknemers wordt en zij hierdoor aan een adequate pensioenregeling moeten gaan deelnemen. Hierdoor zijn zij dan namelijk niet meer aan het Bpf in uw branche verbonden en verliezen zij hun eventuele opgebouwde rechten.

Dienstverleningsvariant bij een payrollcontract

In zo’n geval dient naar onze mening een payrollbedrijf voor hen over een zogeheten “Dienstverleningsvariant” te beschikken en goed te kunnen toepassen (zie ook payroll vormen).

Bij deze payroll vorm blijven uw werknemers dus in dienst bij u en hierdoor ook aangesloten bij hun bedrijfstakpensioenfonds (Bpf). Het payrollbedrijf wordt echter door u gemachtigd om alle afdrachten omtrent belastingen, sociale en pensioenpremies op uw aansluitnummers te doen. Daarnaast betaalt u bij deze payroll vorm ook gewoon alleen de daadwerkelijk gewerkte uren van uw werknemers en regelt het payrollbedrijf ook de ziekte- en eventuele re-integratiebegeleiding van deze werknemers.

Voor het punt ontslag wordt bij deze payroll vorm vaak afgesproken, dat het payrollbedrijf u kosteloos bij een ontslagprocedure zal ondersteunen. Echter het payrollbedrijf kan het ontslag niet zelf aanvragen en regelen. Dit komt doordat de werknemers nog steeds bij u juridische in dienst zijn. Dit is dus het enige verschil met een gewone payrollconstructie. Vraag bij uw payrollbedrijf of zij deze payroll vorm ook kunnen aanbieden en regelen (benaming kan anders zijn, bijvoorbeeld Jobtimize bij So Toff in Almelo)!

Deze payroll vorm wordt namelijk ook vaak toegepast als een werknemer pertinent weigert over te stappen op payroll en hiermee de overgang van u en uw andere werknemers naar payroll blokkeert. Voor hem/haar wordt dan deze payroll vorm (tijdelijk) toegepast en blijft hij/zij nog (even) juridisch in dienst bij u.

Wij van payrollsite.nl zorgen er altijd voor, dat het punt pensioen goed in het payrollcontract van uw payrollwerknemer wordt geregeld en het desbetreffende payrollbedrijf ook over een ‘Dienstverleningsvariant’ beschikt. Hierdoor komen u en uw payrollwerknemers achteraf niet voor verrassingen te staan.

3. Bedingen in een payrollcontract

Als laatste staan we ook nog even bij de mogelijke bedingen stil, die een payrollbedrijf in een payrollcontract van payrollwerknemers kan opnemen.

Naast de gebruikelijke artikelen en bepalingen die in een payrollcontract,
c.q. arbeidscontract, staan vermeld. Kunt u ook een aantal bedingen in het payrollcontract van payrollwerknemers laten opnemen. Onderstaande bedingen kunnen o.a. in een payrollcontract door een payrollbedrijf worden toegevoegd:

  1. Relatiebeding;
  2. Personeelsbeding;
  3. Non-concurrentiebeding;
  4. Geheimhoudingsbeding;
  5. Boetebeding.

Wij van payrollsite.nl zorgen er altijd voor, dat al deze bovenstaande bedingen goed in een payrollcontract van uw payrollwerknemers zijn geregeld. Hierdoor komt u als inlener van uw payrollwerknemers bij een arbeidsconflict achteraf niet voor verrassingen te staan.

Meer payroll informatie

Wilt u meer over payroll en een payrollcontract weten? Vraagt u dan nu bij ons een adviesgesprek of payrollofferte over payroll en payrollcontracten aan.

Gecertificeerde payrollbedrijven in Nederland

De volgende payrollbedrijven kunnen u net als ons ook alles over payroll en een payrollcontract vertellen. Zij hebben namelijk niet voor niets gezamenlijk enkele 10.000en medewerkers op een payrollcontract bij diverse bedrijven in verschillende branches en plaatsen in Nederland staan.

Payrollbedrijven

Abflexkracht payroll, Adecco Payroll, BC Group Payroll, Com.pas Payrolling, Connexie Payroll, Devocare Payroll, Driessen Payroll, FlexExpert Payroll B.V., Fortium Payroll B.V., Get Payrolling BV, GJ Pay-Roll BV, Holland Payroll B.V., Koers Oost Payroll B.V., Kolibrie Payroll, Lean Payroll Service B.V. Level One Payroll, Manpower Payroll Solutions, Nedflex Payrolling, Next Payroll B.V., One Payroll, Pay to Payroll, Pay for People Payroll B.V., Pay for People Payroll, Payroll Nederland, Payper. Payroll Professionals B.V., Payroll Select, Persoonality Payrolling, Please Payroll B.V., Pro Payroll, P-services Payroll, Randstad Payroll Solutions. Renew Payroll B.V., Repay HRM B.V., Select Payrolling, Servorg Payroll BV, Smart Payroll Services BV, Tempo-Team Payroll Services, Tentoo Payroll B.V., WePayPeople Payroll, Wijco Payrolling.

Vraag direct een offerte aan!
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.