Payroll betekenis

In Nederland kennen we 2 soorten bij de betekenis van payroll (zie ook payroll vormen):

  1. Waarbij werknemers nog in dienst bij de werkgever zijn/blijven
  2. en werknemers in dienst bij een payrollbedrijf zijn/komen.

Wij zullen hieronder de laatste payroll betekenis behandelen. Dit omdat de eerste vorm voornamelijk het uitbesteden van uw salarisadministratie en een stukje personeelsadministratie behelst.

Tweede payroll betekenis

Bij de tweede payroll betekenis besteedt u als ondernemer, werkgever of bedrijf uw verantwoordelijkheden met betrekking tot arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s, personele en salaris administratieve werkzaamheden aan een payrollbedrijf uit.

Uw werknemers komen bij deze payroll betekenis als payrollwerknemers bij het payrollbedrijf juridisch in dienst. Op de loonlijst = de vertaling van het woord ‘Payroll’ uit het Engels (zie ook Geschiedenis payroll in Nederland).

Uw (zelf geworven) payrollwerknemers worden vervolgens exclusief bij u als inlenende ondernemer, werkgever of bedrijf op de werkvloer teruggeplaatst. Dit is direct ook het grote verschil met de andere payroll betekenis.

Hier blijft u namelijk nog steeds juridisch de werkgever van uw medewerkers. Echter met alle arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s (ziekte en ontslag) van dien.

Bij payroll dient het payrollbedrijf vervolgens voor alle juridische en administratieve werkzaamheden zorg te dragen. Bijvoorbeeld o.a. contractbeheer, salarisadministratie, arbodienst, loonbetalingen, afdrachten sociale en pensioenpremies en belastingen, etc. U heeft bij payroll immers geen werknemers meer in dienst. Hierdoor loopt u dus bij payroll ook geen arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s meer. Denkt u zich eens in. Wat een tijd en geld u dit zult opleveren!

Voordelen payroll voor werkgevers

Er zijn talloze voordelen omtrent payroll te noemen Maar ook waarom een ondernemer of werkgever juist van payroll voor zijn/haar werknemers gebruik zou moeten maken. Hieronder volgen de meest genoemde en belangrijkste voordelen van payroll voor u als werkgever:

  1. Geen arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s (v.w.b. ziekte en ontslag);
  2. Gemak;
  3. Kostenreductie door uitbesteden werkzaamheden m.b.t. personeelsadministratie. O.a. arbeidsovereenkomsten, loonstroken, jaaropgaven, verwerking CAO-bepalingen en wet en regelgeving;
  4. Geen ziekterisico’s meer;
  5. Deskundige begeleiding bij ziekte (Wet verbetering Poortwachter (Wvp));
  6. Geen verantwoordelijkheden bij arbeidsongeschiktheid (WIA, WGA-risico);
  7. Geen kosten ziekteverzuimverzekering;
  8. Geen kosten arbodienst;
  9. Geen ontslagrisico’s en onverwachte juridische kosten meer;
  10. Minder administratieve lastendruk;
  11. Geen kosten salarisadministratie (software) meer;
  12. Betaling van alleen daadwerkelijk gewerkte uren;
  13. Volledige personeelskosten per uur 24/7 direct en duidelijk in beeld;
  14. 24/7 professionele en deskundige externe afdeling personeelszaken;
  15. Goedkoper dan uitzenden bij een uitzendbureau. Wanneer u zelf uw werknemers werft en selecteert;
  16. Geen afdrachten en controles Belastingdienst v.w.b. uw personeelsadministratie;
  17. Personeelskosten per uur vooraf inzichtelijk;
  18. Gratis ondersteuning bij het maken van Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE);
  19. Bij geen pensioenregeling geldt nu een adequate pensioenregeling (14,5% werkgeverspremie);
  20. Vanaf 1 januari 2020 WBA-proofed.

Voordelen payroll voor werknemers

Behalve dat payroll dus interessant voor u als ondernemer en/of werkgever is. Wilt u vast ook de specifieke voordelen van payroll voor uw werknemers weten. Om u hierbij te helpen. Treft u hieronder een aantal voordelen van payroll voor uw werknemers aan.

  1. Overname arbeidsvoorwaarden en arbeidsverleden (incl. dienstjaren);
  2. Opbouw en rechten op vakantiegeld en dagen (idem bij ondernemer);
  3. Mogelijkheid om vakantiegeld 2 keer per jaar te laten uitkeren;
  4. Recht op gelijke lonen, rechtspositie en ontslagregels;
  5. Recht op o.a. alle feestdagen, kort verzuim en bijzonder verlof uit CAO;
  6. Mogelijkheid om van collectieve verzekeringen gebruik te maken;
  7. Goed secundaire arbeidsvoorwaardenpakket (b.v. kortingen telefoons, concerten, vakanties, etc.);
  8. Pensioenregeling (Bpf of adequaat pensioen (14,5% werkgeverspremie));
  9. Recht op de scholingsregeling uit de geldende CAO;
  10. 24/7 een professionele en deskundige externe afdeling personeelszaken.

Verschil payroll betekenis en uitzenden

Doordat uitzendbureaus en payrollbedrijven (na het einde van de VPO en voor de Wet Arbeidsmarkt in Balans) tot 1 januari 2020 beide payroll aanboden. En uitzenden en payroll in juridische zin gelijk waren. Beide vielen namelijk onder de wettelijke definitie van een ‘uitzendovereenkomst’.

Zagen veel mensen, ondernemers, werkgevers, politici en vakbondslieden de echte verschillen tussen payroll en uitzenden en goed en slecht werkgeverschap door/bij payrollbedrijven niet meer.

Toch waren deze er nog wel degelijk. Echter de aangebrachte schade aan de mooie dienstverlening payroll was in de loop der jaren zo groot geworden. Dat de term “payroll” voor menig politicus en vakbondsman of vrouw voor al het slechte op de Nederlandse arbeidsmarkt stond.

Wet Arbeidsmarkt in Balans en de gevolgen voor payroll

Met de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari 2020 heeft de politiek alles voor de payrollmarkt in Nederland (volgens ons ten goede) veranderd. De bijzondere uitzendregels (flexibele regels) zijn daardoor onder andere alleen nog maar voor partijen bedoeld, lees uitzendbureaus. Die een ‘allocatiefunctie’ (actief vraag en aanbod bij elkaar brengen) hebben.

Bij payroll is hier dus geen sprake van en ook nooit geweest. Payroll is namelijk ontstaan uit de gedachte om ondernemers en/of werkgevers te ontzorgen. Daarom mag sinds 1 januari 2020 de flexibiliteit van het uitzenden (verkooptrucje) dan ook niet meer bij payroll worden toegepast.

Payrollwerknemers hebben sinds de invoering van de WAB dus niet gedeeltelijk. Maar net zoals werknemers, die al/nog in dienst zijn bij dezelfde werkgever, volledig recht op dezelfde rechtsposities, pensioenregeling en arbeidsvoorwaarden.

Wanneer is er sprake van payroll en niet van uitzenden?

Met de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans kwam er een aparte definitie voor payroll. Van payroll is nu sprake als er aan de volgende twee criteria wordt voldaan:

  1. De payrollwerkgever (lees payrollbedrijf) heeft niet zelf vraag en aanbod bij elkaar gebracht (allocatiefunctie).
  2. De werknemer (lees payrollwerknemer) mag alleen met toestemming van de opdrachtgever (lees inlener) elders worden geplaatst (exclusiviteit).

De wettelijke definitie van payroll luidt nu als volgt in Nederland:

“het op basis van een overeenkomst van opdracht, die niet tot stand is gekomen in het kader van het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, ter beschikking stellen van een arbeidskracht, om onder toezicht en leiding van de opdrachtgever, anders dan krachtens een met deze gesloten arbeidsovereenkomst, arbeid te verrichten, waarbij degene die de arbeidskracht ter beschikking stelt alleen met toestemming van de opdrachtgever bevoegd is deze arbeidskracht aan een ander ter beschikking te stellen.”

Kenmerkend voor payroll is dus nu volgens deze definitie dat (1) de payrollwerkgever (lees payrollbedrijf) geen ‘allocatiefunctie’ op de arbeidsmarkt vervult. (2) Dat de arbeidskracht (lees payrollwerknemer) exclusief aan de opdrachtgever (lees inlener) ter beschikking wordt gesteld. Alleen als aan beide criteria wordt voldaan. Is er dus sinds 1 januari 2020 sprake van payroll en niet van uitzenden!

Uitzenden en allocatiefunctie

De allocatiefunctie bij uitzenden bestaat eruit dat de uitzendwerkgever (lees uitzendbureau):

“een actieve rol vervult in het bij elkaar brengen van de vraag naar en het aanbod van tijdelijke arbeid door een actieve werving van de uitzendkracht (de mogelijkheid van inschrijving als werkzoekende) en een actieve werving van inleners, waarbij de intercedenten van de uitzendwerkgever de uitzendkrachten vervolgens (na actieve bemiddeling) ter beschikking stellen aan de inlener of verschillende inleners.”

Daarnaast staat in de toelichting bij de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) dat de volgende indicaties ook relevant bij de allocatiefunctie zijn:

a. Of de formele (uitzend)werkgever de arbeidskracht (zelf) heeft geworven en geselecteerd. Bijvoorbeeld door plaatsing van een vacature of het actief benaderen van potentiële arbeidskrachten en daarnaast het actief benaderen van opdrachtgevers;

b. Of en in welke mate de opdrachtgever/derde bemoeienis heeft gehad met de werving en selectieproces. Dus of de inlener zelf de allocatiefunctie heeft vervuld of dit een derde voor hem laten doen. Echter niet zijnde de formele werkgever;

c. Of de werknemers eerder in dienst of anderszins werkzaam waren bij de inlenende onderneming (draaideurconstructie). En de inlener zelf de allocatiefunctie heeft vervuld;

d. Of er sprake is van een tijdelijke vraag naar arbeid door de inlener. Dat wil zeggen of de uitzendwerkgever zich voornamelijk bezighoudt met het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van tijdelijke arbeid. Zoals vervanging van werknemers tijdens ziekte of andere afwezigheid, het opvangen van piekuren of soortgelijke plotselinge opkomende werkzaamheden;

e. De structurele aard van de werkzaamheden/functie die door de arbeidskracht verricht moeten worden bij de inlener. En dus geen tijdelijk vraag naar arbeid;

f. Of het bedrijf (formele werkgever) in zijn geheel geen allocatieve activiteiten heeft. Zoals het hebben van een vacaturesite en intercedenten in dienst hebben die actief werven en alloceren.

Payroll betekenis en exclusief terbeschikkingstelling

Exclusiviteit en terbeschikkingstelling moeten dus met de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari 2020 bij payroll in onderlinge samenhang worden gezien. Dat geldt ook voor de volgende indicaties. Die moeten helpen bij het vaststellen of er van exclusieve terbeschikkingstelling en payroll sprake is:

  a. Welke afspraken zijn tussen de opdrachtgever en de inlener gemaakt. Al dan niet schriftelijk, zoals een exclusiviteitsbeding;
  b. Of de arbeidskracht is medegedeeld dat hij exclusief aan die onderneming ter beschikking wordt gesteld. Maar dit ook feitelijk heeft plaatsgevonden;
  c. Hoe lang de arbeidskracht al (exclusief) bij de inlener werkzaam is en/of voorheen bij de inlener werkzaam is geweest;
  d. Of de arbeidskracht ook met de inlener praktische zaken moet afspreken. Zoals zijn vakanties;
  e. Of de inlener ook bemoeienis heeft met het personeelsbeleid ten behoeve van de arbeidskracht, zoals functioneringsgesprekken.

Inlenersbeloning en overige maatregelen bij payroll betekenis

Voor payroll geldt dus vanuit de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) dat payrollwerknemers op geheel dezelfde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers recht hebben.

Bij uitzenden is met de komst van de WAB de inlenersbeloningsregeling maar tot zes elementen beperkt gebleven. Bij payroll dienen echter nu de rechtspositie en alle arbeidsvoorwaarden, vanuit ‘goed’ werkgeverschap volledig te worden overgenomen.

Overige maatregelen uit de Wet Arbeidsmarkt in Balans

Enkele overige maatregelen, die de overheid in de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) voor payroll hebben vastgelegd, zijn:

1. Toepassing wettelijke ketenregeling bij payroll

Voor de rechtspositie geldt vanaf januari 2020 dat voor payroll de wettelijke ketenregeling, zoals bij de inlener, van toepassing is. Een payrollwerknemer mag dus maar maximaal 3 tijdelijke contracten in 3 jaar worden aangeboden. Voordat hij/zij recht op een vast payrollcontract heeft. De contractflexibiliteit, die uitzenden kent (zoals in Fase A en B), is met de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans dus niet meer op payroll van toepassing!!

2. Geen uitzendbeding bij payroll

Bij payroll kan geen beroep meer op het uitzendbeding en de (langere) uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht (ULV) worden gedaan.

3. Gelijke arbeidsvoorwaarden bij payroll

Zoals al eerder aangegeven. Moet bij payroll qua arbeidsvoorwaarden volledig bij die van de inlener worden aangesloten. Alle arbeidsvoorwaarden van de inlener moeten dus bij payroll worden toegepast!!

Bij uitzenden is de inlenersbeloning maar tot zes elementen beperkt gebleven. Bij payroll zijn met de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans dus alle elementen uit de inlenersbeloningsregeling voor zowel reguliere als payrollwerknemers volledig gelijk. Een payrollwerknemer heeft nu bij een inlener met payroll ook recht op onder andere een geldende 13e maand, vakantiedagen, scholingsregelingen, verlofregelingen etc.

Kortom, “goed werkgeverschap” en “ een werknemer mag er bij payroll niet op achteruit gaan!”

4. Recht op een ‘adequaat’ pensioen bij payroll

Ook hebben payrollwerknemers per 1 januari 2021 recht op een ‘adequaat’ pensioen (zie ook payroll en pensioen). Het huidige StiPP-pensioen was namelijk niet meer toereikend (geen 14,5% werkgeverspremie) en is daarom per 1 januari 2021 dus als payrollpensioen komen te vervallen.

Het uitgangspunt vanuit de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is dat een payrollbedrijf de pensioenregeling van de inlener (lees u) volgt. Soms is dit zelfs verplicht. Vakkrachten (payrollwerknemers) binnen de bouw moeten bijvoorbeeld verplicht bij het pensioenfonds voor de bouw (BpfBouw) worden aangemeld.

Kunnen (geen verplichtstelling) payrollwerknemers om wat voor reden hier echter niet aan deelnemen. Dan is een adequate pensioenregeling (14,5% premie voor de werkgever) de oplossing voor een payrollbedrijf.

Brand New Day is een voorbeeld van 1 van de pensioenaanbieders in Nederland, die een adequaat WAB-proofed payrollpensioenregeling voor payrollbedrijven en haar payrollwerknemers heeft.

Vanwege de nieuwe en duidelijke regels vanuit de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) hadden de ABU, NBBU en eigen payrollbedrijfs-CAO geen toegevoegde waarde meer voor payroll. Daarom is besloten dat payrollovereenkomsten sinds 1 januari 2020 niet meer onder deze CAO’s vallen. Er gold in 2020 nog wel overgangsrecht voor alle lopende overeenkomsten.

Verschillen uitzenden en payroll betekenis in het kort

In het kort zijn de verschillen in regelgeving tussen uitzenden en payroll na de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari 2020 als volgt:

Rechtspositie: Bij uitzenden geldt het uitzendbeding, Fase A+B en 78 weken ULV en voor payroll is dit idem bij inlener.

Arbeidsvoorwaarden: Bij uitzenden geldt de inlenersbeloning vanuit de ABU-CAO (v.w.b. zes elementen) + het StiPP als pensioen. Voor payroll is dit idem bij inlener of een adequaat payrollpensioen per 1 januari 2021 (geen StiPP!).

Meer informatie over de payroll betekenis

Heeft u na het lezen van bovenstaande informatie nog verdere vragen of wilt u meer uitleg en informatie van ons over payroll en de betekenis ervan ontvangen? Vraagt u dan bij ons een payrolladviesgesprek of payrollofferte voor uw bedrijf aan! Graag informeren wij u dan verder over de betekenis en alle mogelijkheden van payroll voor u, uw bedrijf, werknemers, CAO, branche en/of sector en de bijbehorende payrolltarieven in Nederland.

Payrollbedrijven en payroll betekenis

De volgende payrollbedrijven kunnen u net als ons ook alles over de betekenis van payroll voor u, uw bedrijf en medewerkers vertellen. Zij hebben namelijk immers niet voor niets enkele 10.000en werknemers bij diverse bedrijven en in verschillende branches en plaatsen in Nederland op de payroll staan.

Payrollbedrijven

Abflexkracht payroll, Adecco Payroll, BC Group Payroll, Com.pas Payrolling, Connexie Payroll, Devocare Payroll, Driessen Payroll, FlexExpert Payroll B.V., Fortium Payroll B.V., Get Payrolling BV, GJ Pay-Roll BV, Holland Payroll B.V., Koers Oost Payroll B.V., Kolibrie Payroll, Lean Payroll Service B.V. Level One Payroll, Manpower Payroll Solutions, Nedflex Payrolling, Next Payroll B.V., One Payroll, Pay to Payroll, Pay for People Payroll B.V., Pay for People Payroll, Payroll Nederland, Payper. Payroll Professionals B.V., Payroll Select, Persoonality Payrolling, Please Payroll B.V., Pro Payroll, P-services Payroll, Randstad Payroll Solutions. Renew Payroll B.V., Repay HRM B.V., Select Payrolling, Servorg Payroll BV, Smart Payroll Services BV, Tempo-Team Payroll Services, Tentoo Payroll B.V., WePayPeople Payroll, Wijco Payrolling.

Vraag direct een offerte aan!
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.