Payrollconstructie

Bij een payrollconstructie wordt het payrollbedrijf formeel juridisch de werkgever van uw werknemers. Zij komen bij een payrollconstructie namelijk in dienst bij een payrollbedrijf en worden daarna vervolgens exclusief bij u tewerkgesteld.

Wat is een payrollconstructie?

Het payrollbedrijf neemt bij een payrollconstructie naast de personeels- en salaris administratieve verantwoordelijkheden ook de arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s omtrent uw werknemers van u over. Bij een payrollconstructie ontzorgt het payrollbedrijf u en uw afdelingen personeelszaken en/of salarisadministratie.

Het payrollbedrijf regelt namelijk bij een payrollconstructie de betalingen van salarissen, loonheffingen, sociale en pensioenpremies, financiert de lonen voor, regelt het ziekteverzuim en houdt contact met instanties zoals het UWV, de Belastingdienst en arbodienst.

Doordat u of een werknemer binnen uw bedrijf hierdoor niet meer dagelijks de personeels- en salarisadministratie hoeft te doen. Geen ziekteverzuim hoeft te managen en lonenbetalingen uit te voeren. Houdt u en uw organisatie bij een payrollconstructie meer tijd en geld over. U kunt met een payrollconstructie uw organisatie hierdoor nog efficiënter inrichten en meer focussen op de economische ontwikkelingen binnen uw branche of sector.

Bij een payrollconstructie werft en selecteert u o.a. nog steeds zelf uw eigen (nieuwe) werknemers. Bepaalt u de werktijden, salarissen en arbeidsvoorwaarden (minimaal conform uw CAO) van uw werknemers. Verzorgt u de planning, c.q. roostering, en houdt u ook nog steeds het contact met uw werknemers op de werkvloer.

Kortom bij een payrollconstructie binnen uw bedrijf verandert er eigenlijk niet zo heel veel voor uw werknemers!

Wet Arbeidsmarkt in Balans

Voor de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WBA) per 1 januari 2020 was het belangrijk om te weten. Dat er tussen een payrollconstructie bij een uitzendbureau en een echt payrollbedrijf verschil zat.

Het verschil zat hem namelijk in het toepassen van de geldende CAO voor uw werknemers. De uitzend-CAO’s van de ABU en/of NBBU waren meer op de verloning van uw tijdelijk werknemers dan van uw gehele personeelsbestand, dus inclusief werknemers met onbepaalde tijdscontracten gericht. Deze laatste groep ging er bij een payrollconstructie onder de genoemde uitzend-Cao’s qua arbeidsvoorwaarden er namelijk vaak op achteruit.

Daarom is er met de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WBA) door de politiek dan ook ingegrepen. Hierdoor dienen zowel payrollbedrijven als uitzendbureaus, met een geheel aparte payrolltak, BV of entiteit, vanaf 1 januari 2020 bij een payrollconstructie de gehele inlenersbeloning vanuit uw CAO toe te passen.

Dit geldt o.a. dus voor salarissen, reiskosten en netto vergoedingen, loonsverhogingen en opbouw van periodieken en vergoedingen voor overwerk of onregelmatige uren. Hierdoor is er voor iedereen binnen de payrollbranche een gelijk speelveld gecreëerd. Het concurreren op rechtsposities, pensioenregelingen en arbeidsvoorwaarden van payrollwerknemers binnen een payrollconstructie behoort hierdoor definitief tot het verleden!

Payrollconstructie en pensioenregeling

Waar in het verleden payrollbedrijven en uitzendbureaus (onder ABU- en NBBU-CAO) de mogelijkheid hadden om vanuit het StiPP pensioen payrollwerknemers, na eventueel 26 gewerkte weken (wachttijd) in de Basisregeling pensioen op te laten bouwen. Is dit met de voorschriften voor een ‘adequaat’ pensioenregeling vanuit de WAB per 1 januari 2021 binnen een payrollconstructie niet meer mogelijk.

Basisregeling StiPP bij een payrollconstructie

De totaal ingelegde pensioenpremie voor payrollwerknemers in de genoemde Basis pensioenregeling bedroeg namelijk maar een paar procent. Ter vergelijking bij de meeste Bedrijfstakpensioenfondsen (Bpf) leggen werknemers en werkgevers aan premies vaak samen meer dan 12% in. Dat dit toentertijd dus voor sommige payrollwerknemers voor hun toekomst gevolgen (pensioen gat) had. Hoeven wij u toen en nu dan ook niet verder uit te leggen.

Plusregeling StiPP bij een payrollconstructie

Wij moeten hierbij echter wel een kanttekening plaatsen. Niet ieder payrollbedrijf voor 2020 in Nederland maakte van deze Basis pensioenregeling voor haar payrollwerknemers gebruik. Goede erkende NEN-4400 gecertificeerde payrollbedrijven lieten namelijk vaak standaard hun payrollwerknemers vanaf dag 1 (zonder wachttijd) sowieso in de betere Plusregeling bij het StIPP pensioen opbouwen.

Daarnaast schakelden zij bij iedere overstap naar een payrollconstructie een pensioenadviseur in. Dit om eventueel de gevolgen voor iedere individuele payrollwerknemer te bekijken. Deze pensioenadviseurs beoordeelden dan
ook of een waardeoverdracht (= het overdragen van de waarde van pensioenaanspraken om pensioenverlies te voorkomen wanneer een werknemer van werkgever wisselt) voor een payrollwerknemer zinvol was.

Adequaat pensioen bij een payrollconstructie

Naast de bovenstaande inlenersbeloningsregeling en gelijke ontslagregels vanuit de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is het nu ook wettelijk geregeld. Dat iedere payrollwerknemer in Nederland per 1 januari 2021 bij een payrollconstructie vanaf dag 1 recht op een ‘adequaat’ pensioen (14,5% werkgeverpremie) heeft.

Voor uw payrollwerknemers bij een payrollbedrijf geldt per 1 januari 2021 v.w.b. pensioen nu het volgende:

“Is het voor een payrollbedrijf niet mogelijk om voor uw payrollwerknemers bij de pensioenregeling, die vanuit uw branche of sector (Bpf) geldt, aan te sluiten. Dan dient het payrollbedrijf voor uw payrollwerknemers per 1 januari 2021 over een ‘adequaat’ pensioen te beschikken”.

Het huidige StiPP-pensioen was hierdoor niet meer toereikend (geen 14,5% werkgeverpremie) en is dus per 1 januari 2021 als payrollpensioen komen te vervallen.

Soms is een aansluiting bij een Bpf zelfs verplicht (verplichtstelling). Vakkrachten (payrollwerknemers) binnen de bouw moeten bijvoorbeeld verplicht bij het pensioenfonds voor de bouw (Bpf Bouw) worden aangemeld.

Brand New Day is een voorbeeld van een pensioenaanbieder in Nederland. Die een adequaat WAB-proofed payrollpensioenregeling voor payrollbedrijven en hun payrollmedewerkers heeft ontwikkelt en aanbiedt.

Wij van payrollsite.nl controleren/checken het punt pensioen altijd bij een payrollconstructie. Daarnaast kijken wij of en hoe lang een payrollbedrijf bij de Stichting Normering Arbeid (SNA) is geregistreerd en over een NEN 4400 certificering beschikt.

Wij maken hiervoor gebruik van de SNA attenderingsservice en krijgen hierdoor een signaal als er wijzigingen in de registratie van een payrollbedrijf (uitlener) zijn. Ook kijken wij of een payrollbedrijf over een recente WKA-verklaring beschikt. Hoe de jaarcijfers bij de Kamer van Koophandel zijn en/of er bij een payrollconstructie van een G-rekening gebruik kan worden gemaakt.

Hieronder geven wij nog even kort de voordelen en nadelen, incl. weerleggingen, voor u en uw werknemers bij een payrollconstructie weer.

Werkgeversvoordelen bij een payrollconstructie

    1. Geen arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s (v.w.b. ziekte en ontslag);
    2. Gemak;
    3. Kostenreductie door uitbesteden werkzaamheden m.b.t. personeelsadministratie. O.a. arbeidsovereenkomsten, loonstroken, jaaropgaven, verwerking CAO-bepalingen en wet- en regelgeving;
    4. Geen ziekterisico’s meer;
    5. Deskundige begeleiding bij ziekte (Wet verbetering Poortwachter (Wvp));
    6. Geen verantwoordelijkheden bij arbeidsongeschiktheid (WIA, WGA-risico);
    7. Geen kosten ziekteverzuimverzekering;
    8. Geen kosten arbodienst;
    9. Geen ontslagrisico’s en onverwachte juridische kosten meer;
    10. Minder administratieve lastendruk;
    11. Geen kosten salarisadministratie (software) meer;
    12. Betaling van alleen daadwerkelijk gewerkte uren;
    13. Volledige personeelskosten per uur 24/7 direct en duidelijk in beeld;
    14. 24/7 professionele en deskundige externe afdeling personeelszaken;
    15. Goedkoper dan uitzenden bij een uitzendbureau;
    16. Geen afdrachten en controles Belastingdienst v.w.b. uw personeelsadministratie;
    17. Personeelskosten per uur vooraf inzichtelijk;
    18. Gratis ondersteuning bij het maken van Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RIE);
    19. Bij geen pensioenregeling nu een adequate pensioenregeling (14,5% werkgeverspremie);
    20. Vanaf 1 januari 2020 WBA-proofed.

Werkgeversnadelen bij een payrollconstructie

Voor wat betreft de nadelen voor een werkgever bij een payrollconstructie geldt eigenlijk alleen.

1. Ketenaansprakelijkheid bij een payrollconstructie!

U blijft te allen tijde aansprakelijk vanuit de ketenaansprakelijkheid voor de afdrachten van loonbelasting en premies sociale verzekeringen bij een payrollconstructie. In geval van faillissement van het payrollbedrijf is het dus mogelijk dat u premies en belastingen aan het UWV en de Belastingdienst nog een keer moet betalen. Zelfs als u deze al eerder aan het payrollbedrijf heeft afgedragen.

Een oplossing hiervoor is om een deel van uw factuurbedrag (circa 30-35%) op de afgeschermde G-rekening van het payrollbedrijf te storten.

Werknemersvoordelen bij een payrollconstructie

Het grootste voordeel bij een payrollconstructie voor werknemers is de zekerheid, correctheid en stiptheid van de loonuitbetalingen. Daarnaast zijn de volgende 10 voordelen van een payrollconstructie bij een payrollbedrijf tevens van belang voor werknemers.

    1. Overname arbeidsvoorwaarden en arbeidsverleden (incl. dienstjaren);
    2. Opbouw en rechten op vakantiegeld en dagen (idem bij ondernemer);
    3. Mogelijkheid om vakantiegeld 2 keer per jaar te laten uitkeren;
    4. Recht op gelijke lonen, rechtspositie en ontslagregels;
    5. Recht op onder andere alle feestdagen, kort verzuim en bijzonder verlof uit CAO;
    6. Mogelijkheid om van collectieve verzekeringen gebruik te maken;
    7. Goed secundaire arbeidsvoorwaardenpakket (bijvoorbeeld: kortingen telefoons, concerten, vakanties, etc.);
    8. Pensioenregeling (Bpf of adequaat (14,5% werkgeverspremie));
    9. Recht op de scholingsregeling uit de geldende CAO;
    10. 24/7 een professionele en deskundige externe afdeling personeelszaken.

Werknemersnadelen bij een payrollconstructie

Hieronder treft u de 4 meest genoemde nadelen bij een payrollconstructie voor werknemers, incl. weerleggingen aan.

1. Minder binding bij een payrollconstructie!

Het risico bestaat dat als uw werknemers via een payrollconstructie naar een onbekend payrollbedrijf worden overgezet. Zij minder binding met uw bedrijf houden/krijgen.

Echter bij een payrollconstructie blijft u degene, die het toezicht en de leiding op de werkvloer behoudt. Hier verandert er dus niets bij een payrollconstructie. Doordat u bij een payrollconstructie echter geen tijd meer aan allerlei zaken en documenten rond uw personeels- en salarisadministratie en ziektebegeleiding kwijt bent. Houdt u daardoor meer tijd over om meer aandacht aan uw werknemers en het reilen en zeilen binnen uw bedrijf (efficiency) te schenken.

Daarnaast beschikken uw payrollwerknemers bij een payrollbedrijf voor wat betreft vragen over loonstroken, jaaropgaven, werkgeversverklaringen, saldo (boven-) wettelijke vakantiedagen, vakantiegeld/ 13de maand, onkosten vergoedingen, rechten bij aanzegging/ontslag, rechten bij ziekte en rechten vanuit CAO en/of wet- en regelgeving 24/7 over een persoonlijk aanspreekpunt. Kortom u eigen externe afdeling personeelszaken en salarisadministratie.

Hadden uw werknemers ten slotte bij u nog geen pensioensregeling. Bij een payrollconstructie gaan zij vanaf dag 1 pensioen bij hun BPf of in de adequate pensioensregeling (14,5% werkgeverspremie) van het payrollbedrijf opbouwen.

2. Makkelijker ontslag bij een payrollconstructie!

Uw payrollwerknemers hadden, net als de werknemers bij u in dienst, met de komst van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 in Nederland al dezelfde ontslagbescherming. Daarnaast gelden per 1 januari 2020 alle nieuwe regels omtrent ontslaggronden en transitievergoedingsregeling vanuit de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) ook voor zowel uw reguliere als payrollwerknemers.

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) en ontslag!

Met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is het nu makkelijker om vaste contracten van (payroll-)werknemers in Nederland flexibeler te maken (extra mogelijkheden om een contract door de kantonrechter te laten ontbinden) en zijn flexibele contracten iets vaster geworden.

Vanuit de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) hebben werknemers per 1 januari 2020 nu vanaf (a.) de eerste dag in plaats van na twee jaar, ongeacht een proeftijd, recht op een transitievergoeding (ontslagvergoeding). (b.) Daarnaast worden, door middel van een aanvullende regeling in de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) kleine werkgevers voor de transitievergoeding gecompenseerd. Dit geldt als zij hun bedrijf wegens pensionering of ziekte moeten beëindigen. En ten slotte (c.) is bij lange dienstverbanden de transitievergoeding opbouw verlaagd.

Cumulatiegrond bij ontslag

Met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) moest het ontslag voor werkgevers dus gemakkelijker worden. Een werkgever (lees u of payrollbedrijf) in Nederland moest tot 2020 namelijk nog volledig aan 1 van de 8 ontslaggronden voldoen. Met komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is het echter nu mogelijk (payroll-)werknemers te ontslaan, als er sprake van een optelsom van omstandigheden (zogenaamde cumulatiegrond) is.

Door deze nieuwe negende grond heeft een kantonrechter in Nederland nu de mogelijkheid om verschillende omstandigheden (zogenaamde cumulatiegrond) te combineren. Wanneer de cumulatiegrond daadwerkelijk voor het ontslag wordt gebruikt. Is het belangrijk te weten dat (payroll-)werknemers hierbij een halve transitievergoeding extra (bovenop de transitievergoeding) krijgen.

Kortom, voor wat betreft het punt ontslag zijn uw payrollwerknemers en reguliere werknemers volgens de WAB in Nederland vandaag de dag nog steeds gewoon gelijk!

3. Minder betaald en geen gelijkwaardige functies bij een payrollconstructie!

Dit is net als bovenstaande genoemde nadelen een misverstand. De paragraaf inlenersbeloning in de eigen payrollbedrijf, ABU- en NBBU-CAO schreef al voor de WAB het volgende voor. Payrollbedrijven dienen een payrollwerknemer net zoals een werknemer in eigen dienst gelijkwaardig te belonen en inschalen. De inlenersbeloningsregeling gold voor zowel het salaris als evenzo voor:

    1. Reiskostenvergoeding en overige netto vergoedingen;
    2. Opbouw van ATV en ADV dagen;
    3. Loonsverhogingen en opbouw van periodieken;
    4. Vergoedingen voor overwerk of onregelmatige uren.

Naast een gelijkwaardige beloning hadden payrollwerknemers ook vanuit bovenstaande CAO’s recht op een gelijkwaardige functie bij een payrollbedrijf. Punten als ervaringsjaren, diploma’s of aantal dienstjaren waren toen dus ook al van toepassing.

Echter met de komst van de Wet Arbeidsmarkt zijn de bepalingen omtrent de inlenersbeloning voor payrollwerknemers bij een payrollconstructie nog verder aangehaald. Payrollwerknemers hebben vanuit de WAB nu evenzo wettelijk recht op volledig dezelfde rechtspositie en alle arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers.

Kortom, de arbeidsvoorwaarden voor payrollwerknemers moeten bij een payrollconstructie dus sinds de WAB 1:1 volledig bij die van de inlener (lees u) aansluiten. Alle arbeidsvoorwaarden van de inlener moeten dus bij een payrollconstructie worden toegepast!!

Waar bij uitzenden in de WAB de inlenersbeloning nog tot zes elementen beperkt is gebleven. Moet deze bij een payrollconstructie met de komst van de WAB per
1 januari 2020 echter helemaal gelijk zijn. Payrollwerknemers hebben bij een payrollconstructie nu dus evenzo recht op een geldende 13e maand, scholingsregelingen, alle verlofregelingen etc.

4. Ontlopen werkgeversverplichtingen bij een payrollconstructie!

Een veel gehoord nadeel is dat een ondernemer en/of werkgever bij een payrollconstructie makkelijker zijn/haar juridische- en werkgeversverplichtingen zou kunnen ontlopen.

Het tegendeel is echter waar! Want door met een payrollbedrijf samen te werken. Worden werkgevers namelijk juist door het payrollbedrijf aan wet- en regelgeving en CAO-bepalingen voor hun werknemers gehouden.

Naast dat een payrollbedrijf tweemaal jaarlijks op het naleven van de wet- en regelgeving en CAO’s wordt gecontroleerd. Hebben payrollbedrijven voor verschillende aspecten van het werkgeverschap, zoals wet- en regelgeving en CAO, verzuim en salarisadministratie specialisten in dienst. Zij zullen ondernemers en/of werkgevers juist aan de regels houden en/of hen erop wijzen.

Een payrollbedrijf krijgt namelijk als juridisch werkgever de boetes voor bijvoorbeeld verkeerd toepassen of uitvoeren van onder andere de salarisadministratie, personeelsadministratie, wet- en regelgeving, CAO-bepalingen, Wet Poortwachter, Arbeidstijdenwet, etc.

Ondernemers en/of werkgevers kunnen bij een payrollconstructie dus juist geen loopje met de regels in Nederland nemen. Waardoor payrollwerknemers te allen tijde bij een payrollconstructie zijn beschermd en juist krijgen waar zij wettelijk recht op hebben.

Meer payroll informatie

Wilt u meer weten over wat een payrollconstructie voor u en uw werknemers en/of bedrijf na 1 januari 2020 (komst WAB) kan betekenen? Vraagt u dan nu bij ons een adviesgesprek of payrollofferte over een payrollconstructie bij een payrollbedrijf aan.

Payrollbedrijven in Nederland

De volgende payrollbedrijven kunnen u ook alles over een payrollconstructie vertellen. Zij verlonen niet voor niets aan de hand van een payrollconstructie gezamenlijk enkele 10.000en werknemers in Nederland.

Payrollbedrijven

Abflexkracht payroll, Adecco Payroll, BC Group Payroll, Com.pas Payrolling, Connexie Payroll, Devocare Payroll, Driessen Payroll, FlexExpert Payroll B.V., Fortium Payroll B.V., Get Payrolling BV, GJ Pay-Roll BV, Holland Payroll B.V., Koers Oost Payroll B.V., Kolibrie Payroll, Lean Payroll Service B.V. Level One Payroll, Manpower Payroll Solutions, Nedflex Payrolling, Next Payroll B.V., One Payroll, Pay to Payroll, Pay for People Payroll B.V., Pay for People Payroll, Payroll Nederland, Payper. Payroll Professionals B.V., Payroll Select, Persoonality Payrolling, Please Payroll B.V., Pro Payroll, P-services Payroll, Randstad Payroll Solutions. Renew Payroll B.V., Repay HRM B.V., Select Payrolling, Servorg Payroll BV, Smart Payroll Services BV, Tempo-Team Payroll Services, Tentoo Payroll B.V., WePayPeople Payroll, Wijco Payrolling.

Vraag direct een offerte aan!
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.